2019.1.6   vocal koju / piano  ayu

2018.12.7  vocal  ayu / guitar  koju

2018.12.4  vocal ayu / guitar  koju

2018.6.24  vocal ayu / guitar  koju

2018.6.4    vocal  koju / piano ayu